Zásady a pokyny

Zásady a pokyny pre návštevníkov
Termálneho kúpaliska Stráňavy pre LTS 2023

Povinnosťou každého návštevníka je dodržiavať prevádzkový poriadok a tieto pokyny a zásady:
Používanie vonkajších rekreačných bazénov pre plavcov a neplavcov je možné len v dobe prevádzky od 9,00 hod do 19,00 hod.
Upozorňujeme návštevníkov na hĺbku bazéna
1. Pre plavcov, ktorá úmerne narastá od 1 metra až do max. hĺbky 1,65 m. Hĺbky sú viditeľne vyznačené od 1 m do 1,65 m po 10m úsekoch na dlhšej strane bazéna.
2. Pre neplavcov – deti je hĺbka 40 cm v celom bazéne. Kúpanie neplavcov vo vode hlbšej ako 1,3m sa zakazuje.
Maximálna kapacita osôb pre bazény je 800 kúpajúcich. Maximálny počet návštevníkov v celom areáli je 2500 osôb.
3. Vstupom do priestorov areálu sa každý návštevník dobrovoľne podrobuje ustanoveniam prevádzkového poriadku a všetkým pokynom pracovníkov kúpaliska.
4. Do zariadenia nemajú prístup choré osoby, ktorých pobyt v bazéne je nevhodný alebo nežiaduci, najmä osoby s vlasovými alebo kožnými či inými prenosnými chorobami, ako aj osoby v podnapitom stave. Taktiež sa môže odmietnuť vstup osobám, ktorých návšteva by chcela narušiť poriadok, bezpečnosť prevádzky a čistotou na kúpalisku, ako aj osobám nerešpektujúcim mravné a spoločenské zásady.
5. Deťom do 10 rokov je vstup povolený len v sprievode dospelých.
6. Každý návštevník je povinný pre použitím bazénu dôkladne sa umyť v priestoroch spŕch.
7. Vstup do bazénov je povolený zásadne v plavkách (nie trenírkach). Všetkým návštevníkom sa odporúča používanie kúpacích čiapok.
8. Každý návštevník je povinný šetriť všetky používané zariadenia objektu. Šetriť vodou a ihneď po použití zatvoriť všetky kohútiky spŕch a ostatných vodných zdrojov.
9. Kúpanie pre verejnosť je celodenné.
10. Čas kúpania a prevádzková doba v jednotlivých dňoch pre verejnosť je nasledovná:
Pondelok až nedeľa od 9,00 hod do 10,00 hod
11. Do areálu kúpaliska je zakázaný vstup s bicyklami a inými dopravnými prostriedkami.
12. Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník zapríčiní vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržaním prevádzkového poriadku, neberie prevádzkovateľ zariadenia zodpovednosť. Prvú pomoc poskytne plavčík a zdravotník v zariadení pre prvú pomoc, ktoré je zariadené v samostatnej chatke v blízkosti bazénov.
13. Maximálna kapacita je stanovená v bode č. 1 a po jej dosiahnutí nie je možný vstup ďalších návštevníkov do bazénov.
14. Čistenie bazénov a výmenu vody prevádzkovateľ organizuje podľa potreby.
15. Každý návštevník je povinný uposlúchnuť pokyny pracovníkov kúpaliska, ktorí sú zodpovední za prevádzku a presné dodržiavanie prevádzkového poriadku.
Nesťažujte im prácu svojou nedisciplinovanosťou!
Prevádzkový poriadok sleduje dodržiavanie poriadku v areáli a tým spríjemnenie pobytu všetkých návštevníkov.
16. Prevádzkovateľ objektu neručí za stratu donesených vecí. Na prezliekanie je možné využiť kabínkové prezliekarne. Predmety nájdené v objekte zariadenia odovzdajte u plavčíka, kde budú ihneď zapísané do knihy nálezov.
17. V ohradenom priestore je zakázané:
Skákať do plaveckého bazéna
Skákať do detského bazéna
Vodiť do objektov psov, alebo iné zvieratá
Akokoľvek znečisťovať priestory objektu
Svojvoľne premiestňovať zariadenie
Používať sklenené a iné veci, ktoré sa môžu rozbiť a spôsobiť zranenie
Volať o pomoc bez závažnej príčiny
Kričať, pískať, robiť zbytočný hluk, behať (nebezpečenstvo úrazu pri pošmyknutí), vzájomne sa potápať a zrážať druhé osoby do bazénu
Chovať sa odporujúco zásadám bezpečnosti a mravnosti
Vstup do bazénov inak ako cez brodiská
Vstup dospelým osobám do detského bazénu je zakázaný

Nerešpektovanie prevádzkového poriadku a týchto zásad a pokynov má za následok napomenutie a vo váženejších prípadoch vykázanie návštevníka z areálu.

Prevádzkovateľ: Ing. Peter Melo, DBA